Φρέζα ECO GULLCO - KBM 18


Εργαλεία για κατεργασία με περιστροφική διάτμηση σχεδιάστηκαν για υλικά με μέγιστη αντοχή Rm do 60kg/mm2. Σε περίπτωση που θα τηρηθούν όλοι οι όροι που αναφέρονται στις οδηγίες χρήσης, η ζωτικότητα της μηχανής μπορεί να είναι έως 4000 μέτρα. Στην πράξη όμως συνήθως ισχύει ζωτικότητα 2000-3000 μέτρα. Η ζωτικότητα του εργαλείου επηρεάζεται από τους εξής παράγοντες:
  • Το υλικό και η προετοιμασία του. Όπως ήδη αναφέρθηκε είναι απαραίτητη η τήρηση μέγιστης αντοχής υλικού για λοξοκοπή. Με τη λοξοκοπή υλικού με αντοχή μεγαλύτερη από την επιτρεπόμενη αντοχή σημαντικά μειώνεται η ζωτικότητα του εργαλείου, αλλά κυρίως υπάρχει κίνδυνος διάλυσης του εργαλείου ή ζημιάς στη μηχανή.
  • Η ζωτικότητα του εργαλείου επηρεάζεται σημαντικά από την προετοιμασία του υλικού πριν τη λοξοκοπή. Εάν το υλικό στο χώρο εργασίας σας χωρίζεται με καύση, συνιστούμε καθαρισμό των ακμών που προορίζονται για λοξοκοπή με γωνιακό τροχό. Κατά την καύση, κυρίως σε περίπτωση καύσης με πλάσμα, αποτέλεσμα είναι η σκλήρυνση ακμών υλικού. Αυτό το γεγονός μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την τελική ζωτικότητα του εργαλείου. Συνιστούμε να δράτε με προσοχή.
  • Φροντίδα εργαλείου. Κατά τη λοξοκοπή είναι πολύ σημαντικό να ελέγχεται η αιχμηρότητα του εργαλείου. Εάν τον βρίσκεται αμβλύ, είναι απαραίτητο να τροχιστεί. Εάν παραμελήσετε αυτή την υποχρέωση και συνεχίσετε την εργασία, μπορεί να αποσπαστεί το εργαλείο ή να διαλυθεί η μηχανή.
  • Διαδικασία εργασίας. Σημαντική είναι επίσης η διαδικασία κατεργασίας, που περιγράφεται λεπτομερώς στις οδηγίες χρήσης. Γενικά ισχύει ότι σε περίπτωση μέγιστου ποσού δυνατών λοξοκοπών, είναι απαραίτητος ο διαχωρισμός σε δύο αποκόμματα.
Φρέζα ECO GULLCO - KBM 182133
eco-freza-gullco-kbm-18
cutting-tool-eco-for-the-machine-gullco-kbm-18
freza-eco-gullco-kbm-18
frase-eco-gullco-kbm-18
fresadora-eco-gullco-kbm-18
fraise-eco-gullco-kbm-18
fresa-eco-gullco-kbm-18
frez-eco-gullco-kbm-18
fresa-eco-gullco-kbm-18
freza-eco-gullco-kbm-18
eco-gullco-kbm-18
eco-gullco-marokes-kbm-18
eco-gullco-kbm-18
eco-gullco-kbm-18
fraeser-eco-gullco-kbm-18
fras-eco-gullco-kbm-18
jyrsin-eco-gullco-kbm-18
fresene-eco-gullco-kbm-18
eco-gullco-frees-kbm-18